02401 Dataanalyse og indledende statistik, Forår 2003.

Eksamensopgavesæt 3. juni 2003    

Løsning til eksamensopgaver 3. juni 2003 (revideret udgave af 4. juni)    

Fordeling af opnåede points ved eksamenssættet juni 2003    

Meddelelser

Vigtige meddelelser vil - som supplement til forelæsningerne og meddelelser på CampusNet - blive bragt her.

Eksamensopgavesæt efteråret 2002    

Løsning til eksamensopgaver efteråret 2002    

Eksamensopgavesæt efteråret 2001    

Løsning til eksamensopgaver efteråret 2001    

Foreløbig ordliste (alfabetisk efter den engelske term)    

Trykfejl lærebogens opgave 7.48    

Det græske alfabet    

Om kapitel 2    

Om frihedsgrader (ved summary of data, kap 2)    

Om fordelinger relateret til normalfordelingsmodeller    

Om kapitel 4    

Om fordelinger af flere stokastiske variable (matematisk)    

New Scientist om p-værdier    Første mødetid: tirsdag den 4. februar kl. 13 i Bygning 308 , aud. 12.

Lærebog:

J. D. Petruccelli, B. Nandram and M. Chen: "Applied Statistics for Engineers and Scientists",
Prentice-Hall (1999), ISBN: 0-13-565953-1

Det overordnede formål med kurset er: Kurset er udsprunget af de tidligere kurser "Statistik 1" og "Introduktion til statistik og sandsynlighedsregning".

Lærebogens opbygning

Lærebogen er udarbejdet med henblik på at give en indføring i tidssvarende metoder for dataanalyse ved hjælp af grafisk orienterede softwarepakker.
Lærebogen er udarbejdet med henblik på aktiv læring og fælles læring i grupper
Hvert kapitel i lærebogen vedrører et bestemt tema. Temaet behandles i kapitlet i

Undervisningens form

Hver uge har et tema som typisk vil bestå i et kapitel fra bogen.

Skitseplan

Sædvanligt ugeskema (Modul F4 A+B)

Kurset er opbygget efter nedenstående faste ugeskema:

Tirsdag kl. 13 - 15 i bygning 308, auditorium 12 , derefter databar 47 og 48 i bygning 302
Fredag kl. 8 - 10 i bygning 308, auditorium 12, derefter databar 47 og 48 i bygning 302
  Tirsdag               Fredag
13 -14 Opsamling fra LABS og miniprojekter       8 - 10 Eksempler, resume - eller matematisk orienteret supplering
14 -15 Introduktion til ugens stof      
15 - 17 Exercises ,       10 - 12 LABS og miniprojekter,

Ideen er,
Næste modul er fredag formiddag, og inden da vil det være en god ide at genlæse de vigtigste steder hørende til temaet. Temaet afsluttes endeligt den følgende uge, hvor rapporterne fra fredagens "labs" evalueres (f.eks. ved at man diskuterer en anden gruppes rapport eller fremlægger sin rapport i plenum).


Desuden vil der i løbet af semesteret blive arrangeret foredrag med tidligere studerende og andre, der fortæller om deres arbejde med dataanalyse og statistik i "den virkelige verden".

Grupper

Ved undervisningens start vil der blive etableret faste grupper. Deltagerne i gruppen arbejder sammen omkring øvelser, diskussionsspørgsmål, laboratorieøvelser og projektopgaver og forelægger evt. resultatet for andre grupper.
Grupperne er yderligere organiseret i hold, som er tilknyttet en hjæpelærer.

Projektopgaver

3 gange i løbet af semesteret (i ugerne 9, 14 og 18) erstattes temagennemgangen af projektuger, hvor deltagerne løser en større praktisk opgave, der består i at lave en statistisk analyse af nogle data og udarbejde en rapport over analysen og dens resultater.

Eksamensform

2-timers skriftlig eksamen, hvor opgaverne vil være af "multiple-choice" typen.
Ved eksamen er alle hjælpemidler tilladt, herunder også alle tekniske hjælpemidler (lommeregner, batteridrevne PC'er mv.) jvf regelsamling for DTU.

Desuden aflevering af tre obligatoriske projektopgaver udarbejdet i de tre projektopgaveperioder. Bedømmelsen af disse 3 opgaver tæller halvdelen af den endelige karakter.

SAS-systemet til dataanalyse- og datamanagement

Indføringen i et tidssvarende programsystem til interaktiv grafisk og numerisk dataanalyse er en integreret del af kurset. I kurset (og i lærebogen) benyttes programsystemet SAS, som er implementeret på databarsystemet på DTU:

SAS til PC

Studerende ved DTU har mulighed for at låne en CD-rom med SAS version 8 til installation på PC.
CD-rom'en kan lånes ved henvendelse til Ellen Borup, Bygning 321, rum 010. (Mandag - fredag kl. 13-15)
Max lånetid et døgn.

Vejledning i brug af SAS-systemet

Vejledning i Brug af SAS-systemet i databar og på PC giver en lille vejledning i start af systemet og brug af datasæt
Kursusnoten: En introduktion til interaktiv dataanalyse med programsystemet SAS, (Poul Thyregod, september 2001), giver en oversigt over SAS-systemet og en mere udførlig vejledning i brug af en række af de tilbudte faciliteter. Noten kan læses som en .pdf fil : En introduktion til interaktiv dataanalyse med programsystemet SAS

Kursus direktorium i g-baren:

/gbar/erlang/home2/g02401/g02401

Links:

NIST Handbook of statistical Methods     Elektronisk håndbog i brug af statistiske metoder i natur- og ingeniørvidenskabelige sammenhænge    

NIST "Dataplot" software        

Petruccelli     Petruccelli hjemmeside    

SAS Insight intro 1        

SAS Insight intro 2        

digital stopwatch        

Petruccelli     Petruccelli hjemmeside    

NetStat     dansk netbaseret kursus i statistik    

machine-learning database     School of information and computer science, University of California, Irvine    

Kolacz's statistical links

STEP's Statistical Education throug problem solving

Sample size and power     Java applets for sample size    

Tabelopslag og grafer for en række sandsynlighedsfordelinger.        

Statistics on the Web .     Links til webkurser mv    

Java Applets .     Links til diverse java applets    

Webstat 2.0 .     Java Applets for statistical analysis    

Computer aided instruction in Statistics,     Polytechnic University of Hongkong    
Tilhørende quizzer

Statmath, Indiana University     Oversigt og vejledning for statistisk software    

Categorical data     Tutorial og programmer for kategoriske data    

http://www.indiana.edu/~statmath/stat/all/cat/

SISA     Simple Interactive statistical procedures    

Electronic Statistics textbook.     Udarbejdet af producenterne af programpakken Statistica . Indeholder et omfattende spektrum af statistiske værktøjer.

VassarStats     Online lærebog med mulighed for online udførelse af en række standard metoder, tabelopslag mv.

Rice Virtual Lab in Statistics     Indeholder en online lærebog, simulationseksempler, case studies og værktøjer til sædvanlige simple statistiske analyser.

Statistical Science Web

StatCrunch Former Webstat. Software for data analysis on the web

www.statistics.com portal for brug af statistik, med kurser, newsgroups etc.
specielt links til hjemmesider med online beregninger

Hyperstat Online. Online lærebog, hvor de enkelte afsnit indeholder links til sites med uddybende materiale.

Visual statistics with multimedia. Online lærebog med vægt på på grafisk repræsentation af data. Bogen er opdelt i kapitler svarende til sædvanlige statistiske begreber. De enkelte kapitler giver forklaring af begreber - samt angivelse af faldgruber.
Handouts indeholder opgaver og yderligere eksempler.

Prøv for eksempel Quincunx for en on-line demonstration af den centrale grænseværdisætning, Petrucelli side 196.
another quincunx with a large number of bins.
yet another quincunx with variable number of bins
Westgard har under lessons forskellige kvalitetsstyringsværktøjer for laboratorier. Prøv for eksempel lesson 75, normalfordeling
Brisbane First year Statistics Bookmarks har også lidt matematisk statistik, estimationsteori mv, som måske kan være relevant

Nigerian Fraud e-mail gallery        

The history of Nigerian Fraud goes back to 1920, the Spanish Prisoner

Lærere

Poul Thyregod     e-mail:  pt@imm.dtu.dk

Jørgen Iwersen, Novonordisk A/S     e-mail:  jiw@novonordisk.com


http://www.imm.dtu.dk/courses/02401/index.html                                 Sidst ændret 2003-06-03